• فهرست بناهای ثبتی شهرستان
  آدرس مالكيت نوع اثر موضوع اثر تاریخ ثبت شماره ثبت قدمت شهرستان نام اثر ردیف
  بخش شهر آباد- دهستان شهر آباد- روستای فيروزآباد- 17 ک م جنوب شهرستان بردسکن خصوصي بنا برج 10/15/1310 91 سلجوقي بردسكن برج فیروز آباد 1
  بخش مرکزی- 14 کيلومتری شمال بردسکن- روستای کشمر دولتي بنا برج 10/15/1310 127 قرن 8 ه .ق بردسكن برج علی آباد 2
  دهستان كوهپايه - روستاي كبودان خصوصي بنا رباط 07/18/1377 2106 قاجاريه بردسكن رباط کبودان 3
  بخش شهر آباد- دهستان شهر آباد- روستای کوشه- 12 ک جنوب شهرستان بردسکن عمومي بنا آب انبار 10/10/1381 6650 اواخر قاجار بردسكن آب انبار روستای کوشه 4
  دهستان كنار شهر - روستاي كوشه وقفي بنا مسجد 10/10/1381 6651 قاجاريه بردسكن مسجد جامع کوشه 5
  بخش مركزي- 29 ک جنوب غربی شهرستان بردسکن- دهستان شهر آباد- روستای الله آباد وقفي بنا آرامگاه- امامزاده 11/27/1382 10907 قاجاريه بردسكن امامزاده الله آباد 6
  بخش مركزي - روستای عبدل آباد وقفي بنا آرامگاه 11/27/1382 10908 ايلخاني بردسكن مقبره عبدل آباد 7
  بخش مركزي - روستای زیرک آباد وقفي بنا مسجد 11/27/1382 10909 افشاريه- زنديه بردسكن مسجد زیرک آباد 8
  بخش مركزي - روستاي سيف آباد وقفي بنا مسجد 05/17/1383 11033 قاجاريه بردسكن مسجد جامع سيف آباد 9
  بردسکن - خيابان قايم- خيابان سيد باقر- جنب شهرداری بردسکن عمومي بنا آب انبار 05/17/1383 11034 قاجاريه بردسكن آب انبار سيد باقر 10
  بخش شهر آباد- دهستان شهر آباد- روستای رحمانيه - 19 ک جنوب غربی شهرستان بردسکن خصوصي بنا قلعه 05/17/1383 11035 قرن 8-10 هـ .ق بردسكن قلعه رحمانيه 11
  خيابان قائم - خ سيدباقر - جنب مسجد جامع جديد وقفي بنا مسجد 05/17/1383 11036 قاجاريه بردسكن مسجد جامع قديم بردسكن 12
  بخش انابد - دهستان درونه - 7 ك م شمال غرب روستاي درونه دولتي بنا قلعه 08/24/1385 16334 قرن 6-9 هـ .ق بردسكن قلعه دختر درونه 13
  بخش انابد - دهستان صحرا - روستاي حطيطه وقفي بنا مسجد 08/27/1385 16476 اوايل قاجار بردسكن مسجد حطيطه 14
  بخش انابد - دهستان صحرا - روستاي زمان آباد خصوصي بنا منزل 12/06/1385 17413 اواخر قاجار بردسكن خانه شازده 15
  بخش انابد - دهستان صحرا - روستاي باب الحكم خصوصي بنا منزل 12/06/1385 17423 اواخرقاجار بردسكن خانه علوي 16
  بخش شهرآباد - دهستان جلگه - روستاي قوژدآباد عمومي بنا آب انبار 12/06/1385 17433 اواخر قاجار بردسكن آب انبار قوژد* 17
  بخش شهر آباد - انتهاي بلوار مركزي شهر وقفي بنا مسجد 12/14/1385 17877 اواسط قاجاريه بردسكن مسجد شهرآباد 18
  بخش شهرآباد - دهستان جلگه - روستاي ركن آباد عمومي بنا آب انبار 03/03/1386 19117 اواخر صفويه بردسكن آب انبار ركن آباد 19
  بخش مركزي - دهستان كوهپايه - 6 ك م شرق روستاي خوشاب دولتي بنا قلعه 03/03/1386 19119 قرن 8-6 هـ .ق بردسكن قلعه دختر خوشاب 20
      بنا مسجد 03/03/1378 19121 اواسط قاجار بردسكن مسجد جامع سعدالدین 21
  بخش انابد - دهستان صحرا - روستاي باب الحكم دولتي بنا آب انبار 03/03/1386 19199 اواخر صفويه بردسكن آب انبار باب الحكم 22
  بخش شهرآباد - دهستان شهرآباد -روستاي خرم آباد دولتي بنا آب انبار 03/03/1386 19200 اوايل قاجار بردسكن آب انبار خرم آباد 23
  بردسکن - خيابان طالقاني - نبش كوچه علمي دولتي
  (ميراث فرهنگي)
  بنا منزل 11/06/1388 28208 پهلوي- معاصر بردسكن خانه علمي 24
    دولتي محوطه محوطه 11/27/1382 10906 ايلخاني- اواخر قاجاريه بردسكن محوطه باستانی عبدل آباد 25
    وقفي محوطه محوطه 11/27/1382 10919 تاريخي- تيموري بردسكن محوطه باستانی فیروزآباد 26
    دولتي محوطه غار 08/24/1385 16329 قرن 6-8 هـ .ق بردسكن غار درونه 27
   
   
سایر شهرستان ها
ورود به پنل
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق